کمیته ورزشهای طبیعی

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۲/۱۹

مسئول کمیته

حسن رهنما

 

سوابق کاری:

 

 

 

 

بیانیه ماموریت :

انجام هماهنگی ونظارت برفعالیتهای ورزشی با موضوع ورزشهای طبیعی در سطح استان تهران ضمن ترویج وهمگانی سازی شاخه های مختلف این ورزش متنوع وپرتحرک درمحیط زیستی سالم ضمن حفظ ومعرفی میراثهای طبیعی استان به ورزشکاران این رشته

تعریف ورزشهای طبیعی :

انجام فعاليت‌هاي خارج از زندگي شهري« Outdoor activities»  كه خارج از تمدن انساني و در طبيعت اجرا مي‌شود را شامل می گردد.

منظوراز ورزشهای طبیعی :

تا فعالیتهای حرکتی وتفریحی سالم را درقالب فعالیتهای ورزشی همگانی سازمان دهد، وضمن حفظ سلامت براساس هـرم سلامت(سلامت روح،سلامت ذهن،سلامت عاطفی،سلامت جسمانی) بتواند با رعایت الزامات وملاحظات زیست محیطی وفرهنگی بدور از زندگی ماشینی ودر محیط های طبیعی بعنوان محیط های ذاتی فعالیتهای انسانی فعالیتها را در دامان طبیعت هدایت نماید.
این رشته ورزشی سهم قابل توجهی درطرحهای اشتغال زای زوده بازده می تواند داشته باشدوبه راحتی خواهدتوانست ، درطرحهای غنی سازی اوقات فراغت مورد توجه اقشارمختلف قرارگیرد.

بخشی از برنامه های دردست اقدام کمیته ورزشهای طبیعی استان تهران

o    تهیه وتدوین روش جاری،آئین نامه ها ودستورالعمل توسعه وترویج ورزشهای همگانی استان تهران
o    برگزاری دوره های کارآموزی (توجیهی) رشته ورزشهای طبیعی
o    برگزاری دوره های تربیت مربی ومدرس وهمچنین داوری در شاخه های مختلف رشته ورزشهای طبیعی
o    برگزاری اردوهای آموزشی وترویجی در شاخه های مختلف رشته ورزشهای ورزشهای طبیعی
o    برگزاری مسابقات ورقابتهای تفریحی بمنظور معرفی شاخه های مختلف رشته ورزشهای طبیعی
o    انجام اطلاع رسانی مناسب در مورد فعالیتهاوقابلیتهای شاخه های مختلف رشته ورزشهای طبیعی ضمن حضور در نمایشگاه ها،جشنواره ها ومجامع مختلف ورزشی،گردشگری وزیست محیطی سطح استان
o    ثبت وضبط حدود ومشخصات وشناسایی مقدورات طبیعی استان در پرداختن اصولی به شاخه های مختلف رشته ورزشهای طبیعی
o    جذب متخصصین وعلاقمندان به این رشته در سطوح سنی واجتماعی مختلف
o    تامین زمینه های خودگردانی این رشته در سطح استان
o    شکل دهی کانونهاوگروه های فعال این رشته با همکاری بخش خصوصی جهت توسعه فعایتهای باشگاهی لازم دراین رشته مفرح وزود بازده
o    زمینه چینی وجلب حمایتهای لازم درقرار گیری این رشته ورزشی در موضوعات طرح های زودبازده استان ودراولویت تامین اعتبارات وتسهیلات بانکی
o    پایش وارزیابی اقدامات صورت گرفته ودر دست انجام درمورد این رشته درسطح استان
o    زمینه سازی تشریک مساعی عملی درتعیین مرزاین رشته با تورهای گردشگری وفعالیتهای کوهنوردی وصعودهای ورزشی درسطح استان
o    توسعه کمی دامنه فعالیتها با استقرارکانونهای ورزشهای طبیعی درفرهنگسراها وخانه های فرهنگ شهر تهران وشهرهای همجوار
o    فعال سازی کمیته ورزشهای طبیعی شهرستانهای استان به طبیعت از الگوپیاده سازی شده در شهر تهران
o    جذب منابع حمایتی لازم از بخش خصوصی بمنظورتوسعه کمی وکیفی فعالیتهای ورزشهای طبیعی درسطح استان
o    تعریف اردوگاه ها وپایگاه های قابل تعریف درقالب طرح های تیپ استانی بعنوان نواحی نمونه ورزشهای طبیعی قابل تعریف درسطح استان
o    شناسایی وصدورمدارک معادل جهت پیشکسوتان ونام آوران این رشته ورزشی در سطح استان