آئین نامه نحوه فعالیت انجمن های فدراسیون ورزشهای همگانی

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۲۵

کلیه انجمن های ورزشی تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی و کلیه کمیته های ورزشی تحت پوشش هیات های ورزشهای همگانی کشور 

باید تحت اختیارات مصوب و دستور العمل های فدراسیون فعالیت های خود را سازمان دهی کنند .

امور مربوط به انتخاب اعضا و مدیران انجمن و کمیته ها

امور مالی 

امور مسابقات  و مشارکت های بین المللی 

امور مربوط به مربیگری و مدرسی 

دانلود آیین نامه بصورت فایل PDF

دانلود : آئین نامه نحوه فعالیت انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی